Google
Homeمقالاتاستاندارد های زعفران

مرجع استانداردهايي كه امروزه در جهان براي زعفران وجود دارد استاندارد ISO3632-2002 مي‎باشد. اداره‎هاي نظارت بر مواد غذايي كه در كشورهاي مختلف اسامي متفاوتي دارند، مسئول كنترل تقلب در زعفران هستند. در ايران موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي و اداره نظارت بر دارو و غذا، اين مسئوليت را بر عهده دارند و با بهره‎گيري از آزمايشگاههاي مجهز خود، اين وظيفه را انجام ميدهند. اما در ساير كشورها، سازمانهاي مختلفي بر كيفيت زعفران نظارت مي‎كنند كه ممكن است از نظر امكانات، تجربه و دانش فني زعفران، از سطوح مختلفي برخوردار باشند. مسئوليت كنترل زعفران در كشور فرانسه به عهده مؤسسه AFNOR است كه اخيرا با كمك ساير كشورها، استاندارد جديدي را براي زعفران تدوين كرده‎اند.

استانداردهاي زعفران عبارتند از :  
   استانداردهاي ملي ايران

عنوان

شماره

تاریخ آخرین تجدید نظر

زعفران – ويژگيها

259-1

1376

زعفران – روشهاي آزمون

2-259

1376

زعفران –ويژگيهاي ميكروبي و روشهاي آزمون

5689

1380

 

 

 

 استانداردهای بین المللی

 

عنوان

شماره

تاریخ آخرین تجدید نظر

Saffron (croocus sativus linnacns)
Part 1 :Specification 

ISO\PDTS
3632-1,2

2002

 

فرم نتایج آزمون فیزیکی و شیمیایی زعفران

 

ردیف

ویژگیها

نتایج آزمایش حد قابل قبول روش آزمون
سرگل رشته ای بریده پوشال پودر
  درچه 1 درچه 2 درچه 3 درچه 4
1

حداکثر بقایای گل ( درصد جرمی )

- 0/5 4-0/5 7-4 10-7 - استاندارد2-259
2

حداکثر مواد خارجی ( درصد جرمی )

- 0/1 0/5-0/1 1-0/5 1 - استاندارد 2-259
3

حداکثر رطوبت و مواد فرار ( درصد جرمی )

7/85 10 10 10 10 10 استاندارد 2-259
4 حداکثر خاکستر کل بر اساس ماده خشک ( درصد جرمی ) - 5/5 5/5 5/5 5/5 5/5 استاندارد 1197
5

حداکثر خاکستر نامحلول در اسید کلریدریک بر اساس ماده خشک ( درصد جرمی )

- 0/5 0/5 0/75 0/75 0/75-0/5 استاندارد 1252
6

عصاره محلول در آب سرد بر اساس ماده خشک ( درصد جرمی )

- 65-54 65-54 65-54 65-54 65-54 استاندارد 1619
7

حداکثر ازت  تام بر اساس ماده خشک ( درصد جرمی )

- 3 3 3 3 3 استاندارد 1523
8

جستجو و بررسی پیگمانهای زعفران

- 6 6 6 6 6 استاندارد 2-259
9

استخراج و تشخیص رنگهای افزوده شده

منفی منفی منفی منفی منفی منفی استاندارد 2624
10

حداکثر درصد جرمی غیر خام بر اساس ماده خشک

- 6 6 6 6 6 استاندارد 2394
11

حداقل تلخی محلول 1% در محلول موج 257mm بر اساس ماده خشک

85/8 70 55 40 30 70-30 استاندارد 2-259
12

مقدار سافرانال محلول 1% در طول موج 330mm بر اساس ماده خشک

39/3 50-20 50-20 50-20 50-20 50-20 استاندارد 2-259
13

حداقل قدرت رنگی محلول 1% در طول موج 440mm بر اساس ماده خشک

224 190 180 175 170 190-170 استاندارد 2-259
14

آزمایش کنترل میکروبی

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

مناسب

استاندارد مجاز ادویه

15

نشانه گذاری

- مناسب مناسب مناسب مناسب مناسب استاندارد 2-259

توضیحات : آزمایشات شامل 15 مورد قید شده در نمونه فرم استاندارد و تحقیقات صنعتی تخواهد بود که می تواند بنا به در خواست مشتری کلا یا بخشی ار آنها انجام و نتیجه اعلام گردد .
در شرایط متعارف ردیفهای  3 - 9 - 11 - 12 - 13 - 14 انجام  می گیرد .
1- ردیف 3 رطوبت برای زعفران پوشالی و سرگل 6% تا 9% و برای زعفران دسته ای 8% تا 12% خواهد بود .
2- ردیف 9 عدم رنگ افزودنی میبایست در تمام موارد حتما 0 باشد .
3- ردیف 11 مقدار طعم زعفران برای پوشالی و سر گل بین 60 تا 90 و برای دسته ای 40 تا 60 خواهد بود .
4 - ردیف 12 مقدار عطر زعفران برای پوشالی و سر گل و دسته ای بین 20 تا 50 می باشد .
5- ردیف 13 مقدار رنگ زعفران برای پوشالی  و سر گل حداقل رنگ دهی بین 210 تا 260 و برای دسته ای حداقل 140تا 170 می باشد .

logo-samandehi